ما هر چه داشتیم به پای تو ریختیم
محمد علی مجاهدی (پروانه)
غزل
چاپ تمام
شعر بزرگسال
سال نشر ۱۳۹۱نوبت چاپ اول۸۰ صفحه۳۰۰۰۰ ریال سفارش آنلاین

یک سطر از ما هر چه داشتیم به پای تو ریختیم

از این قلم بخوانید

به قلم: محمد علی مجاهدی (پروانه)
۳۰۰۰۰ ریال
به قلم: محمد علی مجاهدی (پروانه)
50000 ریال