در ساعت بلوط
علی سهامی
غزل
چاپ شده
شعر بزرگ سال
سال نشر ۱۳۹۱نوبت چاپ اول۶۴ صفحه۲۲۰۰۰ ریال سفارش آنلاین

یک سطر از در ساعت بلوط

از این قلم بخوانید

به قلم: علی سهامی
۲۲۰۰۰ ریال