با زخمه‌های زخمی
علی رضایی
سپید
چاپ شده
شعر بزرگ سال
سال نشر ۱۳۹۱نوبت چاپ اول۹۶ صفحه۳۵۰۰۰ ریال سفارش آنلاین

یک سطر از با زخمه‌های زخمی

از این قلم بخوانید

به قلم: علی رضایی
۳۵۰۰۰ ریال