خورشید با ما مهربان نیست
مطهره عباسیان
غزل
چاپ شده
شعر بزرگ سال
سال نشر ۱۳۹۱نوبت چاپ اول۵۶ صفحه۲۲۰۰۰ ریال سفارش آنلاین

یک سطر از خورشید با ما مهربان نیست

از این قلم بخوانید

به قلم: مطهره عباسیان
۲۲۰۰۰ ریال