چرا که نبودی
لیلا کردیچه
سپید
چاپ شده
شعر بزرگ سال
سال نشر 92نوبت چاپ 372 صفحه80000 ریال سفارش آنلاین

یک سطر از چرا که نبودی

از این قلم بخوانید

به قلم: لیلا کردیچه
80000 ریال