تاج پریشان باد
رضا علی اکبری
سپید
چاپ شده
شعر بزرگ سال
سال نشر ۱۳۹۰نوبت چاپ اول۴۸ صفحه۱۲۰۰۰ ریال سفارش آنلاین

یک سطر از تاج پریشان باد

از این قلم بخوانید

به قلم: رضا علی اکبری
۱۲۰۰۰ ریال