بر لبه‌ی خویش
مجید نظافت
سپید
چاپ شده
شعر بزرگ سال
سال نشر ۱۳۹۰نوبت چاپ اول۱۰۴ صفحه۱۷۰۰۰ ریال سفارش آنلاین

یک سطر از بر لبه‌ی خویش

از این قلم بخوانید

به قلم: مجید نظافت
22000 ریال
به قلم: مجید نظافت
۱۷۰۰۰ ریال