آتشفشانی در فنجان
ناهید سلطانی
سپید
چاپ شده
شعر بزرگ سال
سال نشر ۱۳۹۰نوبت چاپ اول۴۸ صفحه۲۰۰۰۰ ریال سفارش آنلاین

یک سطر از آتشفشانی در فنجان

از این قلم بخوانید

به قلم: ناهید سلطانی
۲۰۰۰۰ ریال