یک جام جنون
مرتضی قلی زاده
رباعی
چاپ شده
شعر بزرگ سال
سال نشر ۱۳۹۰نوبت چاپ اول۶۴ صفحه۲۵۰۰۰ ریال سفارش آنلاین

یک سطر از یک جام جنون

از این قلم بخوانید

به قلم: مرتضی قلی زاده
۲۵۰۰۰ ریال