زیر چتر باران
محمد مرادی ناصر آباد
سپید
چاپ شده
شعر بزرگ سال
سال نشر ۱۳۹۰نوبت چاپ اول۸۰ صفحه۲۰۰۰۰ ریال سفارش آنلاین

یک سطر از زیر چتر باران

از این قلم بخوانید

به قلم: محمد مرادی ناصر آباد
۲۰۰۰۰ ریال