لبخندهای سوخته ی مرداد
مهدیه اکبری
غزل
چاپ شده
شعر بزرگ سال
سال نشر 95نوبت چاپ 148 صفحه60000 ریال سفارش آنلاین

یک سطر از لبخندهای سوخته ی مرداد

از این قلم بخوانید

به قلم: مهدیه اکبری
60000 ریال