عشق همیشه ی من است
بهروز آورزمان
غزل
چاپ شده
شعر بزرگ سال
سال نشر 95نوبت چاپ 164 صفحه70000 ریال سفارش آنلاین

یک سطر از عشق همیشه ی من است

از این قلم بخوانید

به قلم: بهروز آورزمان
70000 ریال