با پاییز نسبتی داری؟
هاله زارع
سپید
چاپ شده
شعر بزرگ سال
سال نشر 95نوبت چاپ 164 صفحه70000 ریال سفارش آنلاین

یک سطر از با پاییز نسبتی داری؟

از این قلم بخوانید

به قلم: هاله زارع
70000 ریال