پل رومي
مهدی مظاهری
سپید
چاپ شده
شعر بزرگ سال
سال نشر ۱۳۸۹نوبت چاپ سوم۱۰۴ صفحه۲۵۰۰۰ ریال سفارش آنلاین

یک سطر از پل رومي

از این قلم بخوانید

به قلم: مهدی مظاهری
75000 ریال
به قلم: مهدی مظاهری
۲۵۰۰۰ ریال