دوزخ سردترین اتفاق جهان است
مجید پناهی
سپید
چاپ شده
شعر بزرگ سال
سال نشر 95نوبت چاپ 148 صفحه50000 ریال سفارش آنلاین

یک سطر از دوزخ سردترین اتفاق جهان است

از این قلم بخوانید

به قلم: مجید پناهی
50000 ریال