شرق غربت
پرنا قیاسی
ترانه
چاپ شده
شعر بزرگ سال
سال نشر 94نوبت چاپ 164 صفحه70000 ریال سفارش آنلاین

یک سطر از شرق غربت

از این قلم بخوانید

به قلم: پرنا قیاسی
70000 ریال