ولی به این زودی
سمانه کهرباییان
غزل
چاپ شده
شعر بزرگ سال
سال نشر 94نوبت چاپ 172 صفحه80000 ریال سفارش آنلاین

یک سطر از ولی به این زودی

از این قلم بخوانید

به قلم: سمانه کهرباییان
80000 ریال