فاصله‌ی سوم کاسته
فرید متین
غزل
چاپ شده
شعر بزرگ سال
سال نشر 94نوبت چاپ 156 صفحه60000 ریال سفارش آنلاین

یک سطر از فاصله‌ی سوم کاسته

از این قلم بخوانید

به قلم: فرید متین
60000 ریال