خویشتن نداری
محمد شریف
غزل
چاپ شده
شعر بزرگسال
سال نشر 94نوبت چاپ 164 صفحه70000 ریال سفارش آنلاین: خویشتن نداری

یک سطر از خویشتن نداری

از این قلم بخوانید

به قلم: محمد شریف
70000 ریال