گنجشك‌هاي پاييز
اعظم سعادتمند
غزل
چاپ تمام
شعر بزرگسال
سال نشر ۱۳۹۰نوبت چاپ اول۵۶ صفحه۲۰۰۰۰ ریال سفارش آنلاین

یک سطر از گنجشك‌هاي پاييز

از این قلم بخوانید

به قلم: اعظم سعادتمند
۲۰۰۰۰ ریال