از جنگ آینه شکسته برمیگردم
محسن جعفری
سپید
چاپ شده
شعر بزرگ سال
سال نشر 94نوبت چاپ 156 صفحه70000 ریال سفارش آنلاین

یک سطر از از جنگ آینه شکسته برمیگردم

از این قلم بخوانید

به قلم: محسن جعفری
70000 ریال