قبله مايل به تو
سید حمید رضا برقعی
غزل
چاپ شده
شعر بزرگسال
سال نشر ۱۳۹۰نوبت چاپ 11۸۰ صفحه80000 ریال سفارش آنلاین

یک سطر از قبله مايل به تو

از این قلم بخوانید

به قلم: سید حمید رضا برقعی
80000 ریال