وقتي تو آمدي من مرده بودم
عبدالرضا شهبازی
سپید
چاپ شده
شعر بزرگ سال
سال نشر ۱۳۹۰نوبت چاپ اول۹۶ صفحه۲۰۰۰۰ ریال سفارش آنلاین

یک سطر از وقتي تو آمدي من مرده بودم

از این قلم بخوانید

به قلم: عبدالرضا شهبازی
۲۰۰۰۰ ریال