گواه پاكي خون سياوشي
مجتبی کریمی
غزل
چاپ شده
شعر بزرگ سال
سال نشر ۱۳۹۰نوبت چاپ اول۶۴ صفحه۲۰۰۰۰ ریال سفارش آنلاین

یک سطر از گواه پاكي خون سياوشي

از این قلم بخوانید

به قلم: مجتبی کریمی
۲۰۰۰۰ ریال