زیر بارانی که نیست
بیتا امیری
غزل
چاپ شده
شعر بزرگ سال
سال نشر 94نوبت چاپ 164 صفحه65000 ریال سفارش آنلاین

یک سطر از زیر بارانی که نیست

از این قلم بخوانید

به قلم: بیتا امیری
65000 ریال