سرخ ترين سيب بهشت
آمنه دولت آبادی
غزل
چاپ شده
شعر بزرگ سال
سال نشر ۱۳۹۰نوبت چاپ اول۵۶ صفحه۱۲۰۰۰ ریال سفارش آنلاین

یک سطر از سرخ ترين سيب بهشت

از این قلم بخوانید

به قلم: آمنه دولت آبادی
۱۲۰۰۰ ریال