پرستاری که شکل تو نبود
غلامرضا سلیمانی
غزل
چاپ شده
شعر بزرگسال
سال نشر 94نوبت چاپ 180 صفحه80000 ریال سفارش آنلاین: پرستاری که شکل تو نبود

یک سطر از پرستاری که شکل تو نبود

از این قلم بخوانید

به قلم: غلامرضا سلیمانی
80000 ریال