پرستاری که شکل تو نبود
غلامرضا سلیمانی
غزل
چاپ شده
شعر بزرگ سال
سال نشر 94نوبت چاپ 180 صفحه80000 ریال سفارش آنلاین

یک سطر از پرستاری که شکل تو نبود

از این قلم بخوانید

به قلم: غلامرضا سلیمانی
80000 ریال