بارانی‌ات را بپوش
پدیده شجاعی
ترانه
چاپ شده
شعر بزرگ سال
سال نشر 94نوبت چاپ 164 صفحه60000 ریال سفارش آنلاین

یک سطر از بارانی‌ات را بپوش

از این قلم بخوانید

به قلم: پدیده شجاعی
60000 ریال