شبيه باد
صدیقه مراد زاده
سپید
چاپ شده
شعر بزرگ سال
سال نشر ۱۳۹۰نوبت چاپ اول۷۲ صفحه۲۰۰۰۰ ریال سفارش آنلاین

یک سطر از شبيه باد

از این قلم بخوانید

به قلم: صدیقه مراد زاده
۱۴۰۰۰ ریال
به قلم: صدیقه مراد زاده
۲۰۰۰۰ ریال