مثل درياچه‌هاي بي ماهي
مهدی قاسمی
سپید
چاپ شده
شعر بزرگ سال
سال نشر ۱۳۹۰نوبت چاپ اول۸۸ صفحه۲۵۰۰۰ ریال سفارش آنلاین

یک سطر از مثل درياچه‌هاي بي ماهي

از این قلم بخوانید

به قلم: مهدی قاسمی
۲۵۰۰۰ ریال