مرگ پيراهنش را عوضی پوشیده است
محمد تقی جنت امانی
سپید
چاپ شده
شعر بزرگ سال
سال نشر ۱۳۸۹نوبت چاپ اول۸۸ صفحه۲۲۰۰۰ ریال سفارش آنلاین

یک سطر از مرگ پيراهنش را عوضی پوشیده است

از این قلم بخوانید

به قلم: محمد تقی جنت امانی
۲۲۰۰۰ ریال