مهتاب بر خاکستر جنگل
ابوالفضل صمدی
غزل
چاپ شده
شعر بزرگ سال
سال نشر 93نوبت چاپ 172 صفحه70000 ریال سفارش آنلاین

یک سطر از مهتاب بر خاکستر جنگل

از این قلم بخوانید

به قلم: ابوالفضل صمدی
70000 ریال