گمنام هوادارت می‌مانم
ایمان جانباز
سپید
چاپ شده
شعر بزرگ سال
سال نشر 93نوبت چاپ 156 صفحه45000 ریال سفارش آنلاین

یک سطر از گمنام هوادارت می‌مانم

از این قلم بخوانید

به قلم: ایمان جانباز
45000 ریال