پشت پلک‌های تو خوابم برد
هادی قنبر زاده
سپید
چاپ شده
شعر
سال نشر 93نوبت چاپ 1382 صفحه75000 ریال سفارش آنلاین

یک سطر از پشت پلک‌های تو خوابم برد

از این قلم بخوانید

به قلم: هادی قنبر زاده
75000 ریال