درست مثل شکستن
مهدی ملکی
غزل
چاپ شده
شعر بزرگ سال
سال نشر 93نوبت چاپ 172 صفحه65000 ریال سفارش آنلاین

یک سطر از درست مثل شکستن

از این قلم بخوانید

به قلم: مهدی ملکی
65000 ریال