زیر خیمه عطش
محمدرضا سنگری
سپید
چاپ شده
شعر بزرگ سال
سال نشر 93نوبت چاپ 148 صفحه40000 ریال سفارش آنلاین

یک سطر از زیر خیمه عطش

از این قلم بخوانید

به قلم: محمدرضا سنگری
40000 ریال