چشمت را از شعرم برندار
زهرا طبرزدی
سپید
چاپ شده
شعر بزرگ سال
سال نشر 93نوبت چاپ 148 صفحه40000 ریال سفارش آنلاین

یک سطر از چشمت را از شعرم برندار

از این قلم بخوانید

به قلم: زهرا طبرزدی
90000 ریال
به قلم: زهرا طبرزدی
40000 ریال