تشنگي در آب
محمد صالح سلطانی
غزل
چاپ تمام
شعر بزرگسال
سال نشر ۱۳۹۰نوبت چاپ اول۸۰ صفحه۲۰۰۰۰ ریال سفارش آنلاین

یک سطر از تشنگي در آب

از این قلم بخوانید

به قلم: محمد صالح سلطانی
۲۰۰۰۰ ریال