معشوقه‌ی سیاه
علی اصغر داوری ترشیزی
غزل
چاپ شده
شعر بزرگ سال
سال نشر 93نوبت چاپ 172 صفحه65000 ریال سفارش آنلاین

یک سطر از معشوقه‌ی سیاه

از این قلم بخوانید

به قلم: علی اصغر داوری ترشیزی
65000 ریال