باران آرزوها را خیس می‌کند
حسین اسرافیلی
سپید
چاپ شده
شعر بزرگ سال
سال نشر 93نوبت چاپ 114 صفحه70000 ریال سفارش آنلاین

یک سطر از باران آرزوها را خیس می‌کند

از این قلم بخوانید

به قلم: حسین اسرافیلی
70000 ریال