دیوان فروغ فرخزاد
فروغ فرخزاد
غزل
چاپ شده
شعر بزرگسال
سال نشر 92نوبت چاپ 8496 صفحه3000000 ریال سفارش آنلاین: دیوان فروغ فرخزاد

یک سطر از دیوان فروغ فرخزاد

اگر به خانه ی من آمدی
برای من ای مهربان چراغ بیاور
و یک دریچه که از آن
به ازدحام کوچه ی خوشبخت بنگرم

از این قلم بخوانید

به قلم: فروغ فرخزاد
3000000 ریال