شاعر پياده رو
مجید زمانی اصل
سپید
چاپ شده
شعر بزرگ سال
سال نشر ۱۳۹۰نوبت چاپ اول۲۰۰ صفحه۴۲۰۰۰ ریال سفارش آنلاین

یک سطر از شاعر پياده رو

از این قلم بخوانید

به قلم: مجید زمانی اصل
۴۲۰۰۰ ریال