باز هم اين من تنهاي خودم
یوسف شیردژم
غزل
چاپ شده
شعر بزرگ سال
سال نشر ۱۳۹۰نوبت چاپ اول۱۲۰ صفحه۲۴۰۰۰ ریال سفارش آنلاین

یک سطر از باز هم اين من تنهاي خودم

از این قلم بخوانید

به قلم: یوسف شیردژم
۲۴۰۰۰ ریال