پرنده [باز] بر می‌گردد
حنیف خورشیدی
رباعی
چاپ شده
شعر بزرگ سال
سال نشر 92نوبت چاپ 164 صفحه50000 ریال سفارش آنلاین

یک سطر از پرنده [باز] بر می‌گردد

از این قلم بخوانید

به قلم: حنیف خورشیدی
300000 ریال
به قلم: حنیف خورشیدی
50000 ریال