در عصر آفرينش اندوه
احمد فخاری
غزل
چاپ تمام
شعر بزرگسال
سال نشر ۱۳۸۹نوبت چاپ اول۶۸ صفحه۱۷۰۰۰ ریال سفارش آنلاین

یک سطر از در عصر آفرينش اندوه

از این قلم بخوانید

به قلم: احمد فخاری
۱۷۰۰۰ ریال