براندویی که عرق‌گیر خیس پوشیده
حامد ابراهیم‌پور
غزل
چاپ شده
شعر بزرگ سال
سال نشر 92نوبت چاپ 2128 صفحه80000 ریال سفارش آنلاین

یک سطر از براندویی که عرق‌گیر خیس پوشیده

از این قلم بخوانید

به قلم: حامد ابراهیم‌پور
80000 ریال