قلبم را پیشترها کسی برداشت
سیاوش میرزایی
سپید
چاپ شده
شعر بزرگ سال
سال نشر 92نوبت چاپ 156 صفحه40000 ریال سفارش آنلاین

یک سطر از قلبم را پیشترها کسی برداشت

از این قلم بخوانید

به قلم: سیاوش میرزایی
40000 ریال