آوازی برای دموکراسی
عباس مهری آتیه
سپید
چاپ شده
شعر بزرگ سال
سال نشر 92نوبت چاپ 180 صفحه35000 ریال سفارش آنلاین

یک سطر از آوازی برای دموکراسی

از این قلم بخوانید

به قلم: عباس مهری آتیه
35000 ریال