خیشیلداییرسینه ننده بیرنئچه تانک
محمود مهدوی
سپید
چاپ شده
شعر بزرگ سال
سال نشر 88نوبت چاپ 172 صفحه14000 ریال سفارش آنلاین

یک سطر از خیشیلداییرسینه ننده بیرنئچه تانک

از این قلم بخوانید

به قلم: محمود مهدوی
14000 ریال