بندر متروک در مه
هادی خورشاهیان
غزل
چاپ شده
شعر بزرگ سال
سال نشر 89نوبت چاپ 188 صفحه25000 ریال سفارش آنلاین

یک سطر از بندر متروک در مه

از این قلم بخوانید

به قلم: هادی خورشاهیان
25000 ریال